Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Stowarzyszenie Charzy...

Powrót

2009-05-25 Regulamin działalności stowarzyszenia

Regulamin działalności  stowarzyszenia  zwykłego pn.
„Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy” 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi pełną nazwę „ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY „ w skrócie nazywane „Charzy…” .
2. Stowarzyszenie wym. w pkt. 1.  nie posiada osobowości prawnej.
3. Terenem działania stowarzyszenia wym. w pkt. 1. jest obszar całego regionu, a szczególności powiatu chojnickiego.
4. Za siedzibę stowarzyszenia uznaje się miejsce zamieszkania jej prezesa – jednocześnie osoby reprezentującej stowarzyszenie – od 08.01.2011 r. -  miejsce zamieszkania p. Bożeny Stępień – adres siedziby  stowarzyszenia : 89-606  Charzykowy ul. Polna 2 .
5. Cele działania stowarzyszenia :

 • Działania na rzecz poprawy jakości życia, bezpieczeństwa, wizerunku miejscowości oraz infrastruktury turystycznej, drogowej i wodno kanalizacyjnej w miejscowości Charzykowy i na terenach przyległych do Jeziora Charzykowskiego.
 • Poszerzanie wiedzy ( historycznej, przyrodniczej i geograficznej ) dot. naszej miejscowości i regionu wśród mieszkańców i przybywających do nas turystów.
 • Działania zmierzające do jak najlepszej promocji turystycznej naszego regionu.
 • Budzenie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców jego aktywizowanie
  i integrowanie, pozyskiwanie i animowanie do czynnego udziału w życiu kulturalnym, sportowym , naukowym i proekologicznym a także w wolontariacie.
 • Popieranie i wspieranie inicjatyw społecznych oraz samorządowych mających na celu harmonijny i zrównoważony rozwój miejscowości i regionu  w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii i sportu.  
 • Charytatywna pomoc wyjątkowo pokrzywdzonym i ubogim, w tym dzieciom
  i młodzieży w pokonywaniu różnego rodzaju problemów związanych z nauką.

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez :

 • Organizowanie i współorganizowanie wszelkiego rodzaju:
 • akcji i konkursów oraz  konferencji i szkoleń,
 • spotkań, debat, prelekcji, odczytów, pogadanek, itp.
 • imprez sportowych, rekreacyjnych , ekoturystycznych i rodzinnych,
 • organizowanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom i młodzieży oraz osobom szczególnie pokrzywdzonym przez los, a także miejscowemu przedszkolu i szkole podstawowej,
 • udział w konkursach i imprezach  pozwalających  promować naszą miejscowość, miejscowych twórców, podmioty gospodarcze , itp.
 • współudział w realizacji zadań rady sołeckiej naszej miejscowości   

 2 )  Współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu i miasta Chojnice oraz w sposób szczególny  z radą sołecką miejscowości Charzykowy, a także z  :

 • Parkiem Narodowym Bory Tucholskie,
 • Zaborskim Parkiem Krajobrazowym,
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • Ligą Ochrony Przyrody,
 • policją, strażą pożarną i strażą miejską,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • mieszkańcami Charzyków i okolicy,

7.Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest jego prezes wybrany na zebraniu założycielskim. Od dnia 08.01. 2011 roku jest nim p. Bożena Stępień, zam. w Charzykowach, ul. Polna 2 .


8. Stowarzyszenie będzie uzyskiwało środki na swoją działalność jedynie ze składek członkowskich.
9. Za datę rozpoczęcia działania stowarzyszenia przyjmuje się dzień rejestracji przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Potwierdzam treść regulaminu z wersją ustaloną na zebraniu założycielskim w dniu 08.01.2011r. 

    Przewodnicząca zebrania     
…………………………….

Pliki do pobrania:

Regulamin działalności Charzy... (146 kB)
Drukuj treść

Sprawozdanie z działalności za rok 2010


Kontakt