Złoto Sikorek! V-ce Mistrzostwo Polski dla załogi Saturna!

Co się dzieje!

Powrót

2009-08-17 Konkurs fotograficzny

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach i Foto Hackert -- studio fotograficzne zapraszają wszystkich fotografów amatorów do udziału w konkursie fotograficznym "Kocham to miejsce z wzajemnością. Moje wspomnienie z Gminy Chojnice". Prace można nadsyłać do 10 września 2009.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Konkurs obejmuje jedną kategorię:
- Dziedzictwo kulturowe Gminy Chojnice

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.

Technika wykonania prac jest dowolna.

Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez internet.
Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres gok@chojnice.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zdjęcia należy nadsyłać od 01.07.2009r. do 10.09.2009r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.09.2009r.
Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
Wyróżnione prace zostaną wystawione w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach oraz w budynku Gminy Chojnice
Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne:
I miejsce 250 złotych
II miejsce 150 złotych
III miejsce 100 złotych

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Kocham to miejsce z wzajemnością.
Moje wspomnienie z Gminy Chojnice.

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56a tel. 52 397 25 59
Współorganizatorem konkursu jest Foto Hackert -- Studio Fotograficzne
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Tematyką konkursu jest dziedzictwo kulturowe Gminy Wiejskiej Chojnice
4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez internet. Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres gok@chojnice.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
7. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
10. Zdjęcia należy nadsyłać od 01.07. do 10.09. 2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.09.2009 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Wyróżnione prace zostaną wystawione w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach i w budynku Gminy Chojnice.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie.
15. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
I miejsce - 250 złotych,
II miejsce -- 150 złotych
III miejsce - 100 złotych.
16. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora stosownego oświadczenia.


Drukuj treść

V-ce Mistrzostwo Polski dla załogi Saturna!
Złoto Sikorek!

Zobacz archiwum


Kontakt